Op 27 november 2014 is de nieuwe site VolksgezondheidEnZorg.info gelanceerd. In deze site worden Nationaal Kompas Volksgezondheid, Nationale Atlas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens geleidelijk samengebracht tot een compleet en overzichtelijk geheel. Op termijn zullen de oude sites verdwijnen.
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nationaal Kompas Volksgezondheid

Ziekten en aandoeningen

Eind 2014 is de Volksgezondheidenzorg.info gelanceerd. Deze website voegt vijf websites samen: Nationale Atlas Volksgezondheid (Zorgatlas), Nationaal Kompas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens. De inhoud van deze websites wordt geleidelijk overgezet. Als het onderwerp al is overgezet dan is (geactualiseerde) informatie te vinden via deze link. Als dat niet het geval is, kunt u hier voorlopig de meeste recente informatie vinden.

U vindt hier informatie over meer dan vijftig ziekten en aandoeningen. Uiteraard is dit een selectie uit alle gezondheidsproblemen die een mens kan treffen. De ziekten zijn volgens de ICD-9 geordend in zeventien hoofdgroepen. Longkanker bijvoorbeeld vindt u onder kanker, depressie onder psychische stoornissen. Voor sommige ziekten is afgeweken van de ICD-indeling. Zo zijn beroepsziekten uit alle ICD-groepen bij elkaar gezet en zijn infectieziekten waarvoor een vaccinatieprogramma bestaat, samengevoegd onder RVP-ziekten.

Wilt u ziekten met elkaar vergelijken?

Komt beroerte vaker voor dan borstkanker? Wat is de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland? Bent u geïnteresseerd in dit soort vragen, klik dan op één van de onderstaande ranglijsten.

Selectiemethode

Ranglijsten

Op 27 november 2014 is volksgezondheidenzorg.info gelanceerd. De inhoud van vijf websites, waaronder deze, wordt  geleidelijk naar deze nieuwe website overgezet. Hierbij wordt soms actuelere informatie op de nieuwe website geplaatst. De Ranglijsten zijn al overgezet naar de nieuwe website.

Ranglijsten per leeftijdsgroep

.

Bronnen en Literatuur

Bronnen

Literatuur

Begrippen en afkortingen

Afkortingen

ADHD
Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit.
aids
Acquired immune deficiency syndrome
AIDS
Acquired Immune Deficiency Syndrome
CAK
Centraal Administratie Kantoor
CBS
Centraal Bureau voor de Statistiek
URL: http://www.cbs.nl
CHZ
Coronaire hartziekten
COOP/WONCA
Darthouth COOP Functional Health Assessment Charts
World Organization of General Practioners/Family Physicians (WONCA) Classification and Research Committee Herziene versie van de COOP-kaarten: een kort instrument om te meten hoe patiënten zich voelen, hoe zij functioneren en hoe zij hun gezondheid ervaren.
COPD
Chronic obstructive pulmonary disease
Chronische obstructieve longziekten.
DALY
Disability-Adjusted Life-Year
Maat voor ziektelast ('burden of disease') in een populatie (uitgedrukt in tijd); opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten). In deze maat komen drie belangrijke aspecten van de volksgezondheid terug, te weten 'kwantiteit' (levensduur) en 'kwaliteit' van leven, en het aantal personen dat een effect ondervindt.
EQ-5D(TM)
EuroQol (5 Dimensies)
Vragenlijst voor het meten van kwaliteit van leven. Het instrument meet, zoals de naam al zegt, 5 dimensies (mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn/andere klachten, angst/depressie). Elke dimensie bestaat uit één item waarbij drie niveaus worden onderscheiden (geen problemen, enige problemen, veel problemen). EQ-5D™ is een handelsmerk van de EuroQol Group.
GBD
Global burden of disease studie
ggz
Geestelijke gezondheidszorg
hiv
Human immunodeficiency virus
Humane Immunodeficiëntievirus.
ICD
International Classification of Diseases
Internationale classificatie van ziekten.
ICD-10
International Classification of Diseases, tenth revision
ICD-9
International Classification of Diseases, ninth revision
KNCV
KNCV Tuberculosefonds
URL: http://www.kncvtbc.nl
LINH
Landelijk informatienetwerk huisartsenzorg
URL: http://www.linh.nl
NHP
Nottingham Health Profile
RIVM
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Bilthoven. Email: info@rivm.nl, URL: http://www.rivm.nl
SCP
Sociaal en Cultureel Planbureau
URL: http://www.scp.nl
SD
Standaarddeviatie
SEH
Spoedeisende hulp
SF-20
Medical Outcomes Study 20-Item Short Form Health Survey
Variant van de SF-36 en SF24 (zie aldaar), een vragenlijst voor het meten van kwaliteit van leven. De SF-20 bestaat uit 6 dimensies: fysiek functioneren, rolbeperkingen, pijn, algemene gezondheidsbeleving, sociaal functioneren, en geestelijke gezondheid.
SF-24
Medical Outcomes Study 24-Item Short Form Health Survey
Variant van de SF 20 en SF-36 (zie aldaar), een vragenlijst voor het meten van kwaliteit van leven. De SF-24 bestaat uit 7 dimensies: fysiek functioneren, rolbeperkingen, pijn, algemene gezondheidsbeleving, vitaliteit, sociaal functioneren, en geestelijke gezondheid.
SF-36
Medical Outcomes Study 36-Item Short Form Health Survey
Vragenlijst voor het meten van kwaliteit van leven. Het instrument bestaat uit 8 dimensies: fysiek functioneren, rolbeperkingen door fysieke gezondheidsproblemen, pijn, algemene gezondheidsbeleving, vitaliteit, sociaal functioneren, rolbeperkingen door emotionele problemen, en geestelijke gezondheid. Deze 8 dimensies kunnen bovendien gesommeerd worden in een lichamelijke en een psychische hoofddimensie
SHM
Stichting HIV Monitoring
URL: http://www.hiv-monitoring.nl/
SIP
Sickness Impact Profile
Soa
Seksueel overdraagbare aandoeningen
VWS
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
URL: www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws
WAO
Wet arbeidsongeschiktheid
Tot 1 januari 2006; opgevolgd door WIA.
WIA
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
Vanaf 1 januari 2006; opvolger van WAO.
ZJE
Ziektejaar-Equivalenten
Maat voor het verlies aan kwaliteit van leven: (‘years lived with disability’) het aantal jaren dat doorgebracht wordt met ziekte, gewogen naar de ernst (-gerelateerde kwaliteit van leven) hiervan. Een van de componenten van de DALY (zie aldaar).

Definities

10-jaarsprevalentie
Het aantal mensen dat op 1 januari van een bepaald jaar nog in leven is en bij wie in de 10 jaar daaraan voorafgaand, de ziekte is gediagnosticeerd. Gebruikelijke maat in kankerregistratie.
Incidentie
Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.
Prevalentie
Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief.
Primaire doodsoorzaak
De ziekte of de gebeurtenis waarmee de aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidde, startte. Men spreekt hierbij wel van de onderliggende ziekte of het grondlijden (Bron: CBS).
Zorgepisode
De periode tussen het moment dat de patiënt voor het eerst geneeskundige hulp vraagt voor een bepaald gezondheidsprobleem en het laatste contact ervoor in het registratiesysteem.